(028) 3869 1502

Lĩnh vực hoạt động

Thẩm tra

Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán đóng vai trò rất qua trọng trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, là cơ sở để chủ đầu căn cứ  thẩm định phê duyệt  dự toán.

Quy trình thẩm tra chủ yếu bao gồm các nội dung sau:

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thẩm tra của chủ đầu tư, bộ phận chuyên môn sẽ thành lập tổ chuyên viên thẩm tra phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tính chất của từng loại hồ sơ.
Thẩm Tra Thiết Kế

 • Xem xét sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;
 • Xem xét năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế so với yêu cầu của Hợp đồng và quy định của pháp luật;
 • Đánh giá sự phù hợp của thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;
 • Đánh giá sự phù hợp về quy mô, công nghệ, các thông số kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công trình;
 • Đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng;
 • Đánh giá an toàn chịu lực các kết cấu chịu lực của toàn bộ công trình;
 • Sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng chống cháy nổ;
 • Yêu cầu nhà thầu thiết kế giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ thiết kế trên cơ sở ý kiến thẩm tra (nếu có).
 • Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế.
Thẩm Tra Dự Toán

 • Kiểm tra tính pháp lý của đơn vị lập dự toán.
 • Kiểm tra sự đầy đủ về số lượng và chất lượng của tài liệu: thuyết minh, dự toán.
 • Kiểm tra tính hiệu lực của các tài liệu áp dụng.
 •  Kiểm tra sự phù hợp khối lượng các hạng mục công việc so với bản vẽ thiết kế.
 • Kiểm tra tính hợp lý của định mức , đơn giá vật tư, nhân công và ca máy.
 • Kiểm tra các hệ số áp dụng điều chỉnh dự toán.
 • Lập báo cáo sơ bộ và kiến nghị.
 • Phối hợp cùng đơn vị lập dự toán điều chỉnh sai sót (nếu có).
 • Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán.
Bằng chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của đội ngũ tư vấn thẩm tra, công ty đã hoàn toàn chinh phục chủ đầu tư, bằng các dự án đã qua thẩm tra đạt chất lượng cao về thiết kế, đẹp về hình thức và nội dung, khắc phục được những sai sót của đơn vị tư vấn thiết kế, an toàn trong trong quá trình khai thác sử dụng và tiết kiệm chi phí đầu tư.