(028) 3869 1502

Tầm nhìn

   

Chúng ta phấn đấu để trong vòng 10 năm tới trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng của cả nước. Xác định sản phẩm chủ lực là tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, xem đây là lợi thế cạnh tranh để nâng số lượng khách hàng lên 5 lần so với hiện tại, từ đó doanh số, lợi nhuận, thu nhập và các chế độ phúc lợi khác của nhân viên cũng sẽ tương ứng tăng theo. Hai chiến lược đầu tư quan trọng nhất phải thực hiện, đó là đầu tư vào nguồn nhân lực và cải tiến công nghệ nhằm đạt mục tiêu trọng tâm: nâng cao năng lực làm việc của nhân viên và sự hài lòng của khách hàng. Xây dựng thang đo có 5 tiêu chí để đo lường mức độ hoàn thành tầm nhìn trong từng năm, bao gồm: Nâng cao năng suất, giảm thiểu sai sót, cải tiến quy trình nội bộ, giải quyết nhanh yêu cầu của khách hàng và điều kiện làm việc của người lao động.

 

Sứ mạng


Chúng ta cam kết trong mọi trường hợp, mỗi hành động của chúng ta luôn dựa trên thái độ trân trọng và vì lợi ích của khách hàng. Sản phẩm làm ra được xây dựng trên nền tảng trung thực và có trách nhiệm cao nhất. Chúng ta luôn nỗ lực không ngừng trong từng giải pháp tư vấn vì tin tưởng rằng tương lai và sự phồn vinh của cộng đồng có những giá trị đóng góp của chúng ta. Mỗi thành viên của Sáng Tạo luôn khát vọng được cống hiến, được tôn trọng, được đối xử bình đẳng, được trao cho cơ hội và được làm việc trong điều kiện tốt nhất để phát triển.