(028) 3869 1502

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH SÁNG TẠO

 

I. Khái quát chung tình hình tài chính công ty 

Công ty TNHH Tư vấn Sáng Tạo là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Công ty luôn quan tâm, ưu tiên duy trì sự bền vững cũng như sự ổn định về tình hình tài chính trong quá trình phát triển.

Tình hình tài chính công ty, cập nhật ngày 31/12/2012: 

Các chỉ tiêu báo cáo 

 

 Doanh thu năm 2012

 7.457 triệu đồng

 

 

 

 Lợi nhuận kế toán trước thuế 2012

 150 triệu đồng

 

 

 

 Lợi nhuận ròng năm 2012

 113 triệu đồng

 

 

 

 Tài sản ngắn hạn

 5.573 triệu đồng

 

 

 

 Tổng tài sản

 26.388 triệu đồng

 

 

 

 Tổng  nợ

 2.729 triệu đồng

 

 

 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 25.000 triệu đồng

 

 

Các chỉ tiêu tài chính

 

 Khả năng thanh toán ngắn hạn

 2.04

   
 

 Hiệu suất sử dụng vốn ngắn hạn

 1.30

   
 

 ROA

 0,43 %

   
 

 ROE

 0,48 %

   

Qua 15 năm đi vào hoạt động và phát triển. Công ty luôn duy trì được sự tăng trưởng doanh thu qua từng năm, tuy những khó khăn chung của nền kinh tế có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng các năm nhưng nhìn chung doanh thu bình quân công ty tăng trên 20%, tốc độ tăng lợi nhuận bình quân tăng 46%.

Các hệ số về khả năng thanh toán công ty luôn được giữ vững ở mức độ an toàn. Hiệu suất sử dụng vốn bình quân các năm đều tăng, đạt hiệu quả trong việc sử dụng tài sản của Công ty tuy bước đầu còn khiêm tốn.

Cơ cấu doanh thu năm 2012

Doanh thu thiết kế, lập dự án chiếm tỷ trọng lớn (74%) trong tổng doanh thu năm 2012.    

II. Kế hoạch phát triển 5 năm

Kế hoạch và định hướng phát triển Công ty trong 5 năm tới:

 

STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch tăng trưởng trung bình hàng năm

 
 

01

Doanh thu

10%

 
 

02

Lợi nhuận

15%

 
 

03

Tổng tài sản

1.5%

 
 

04

Thị phần

10%

 
 

05

Khách hàng tiềm năng

10%

 
 

06

Hiệu suất sử dụng vốn

5%

 
 

07

Nhân sự

5%

 
 

08

ROA

1%

 
 

09

ROE

2%