(028) 3869 1502

Lĩnh vực hoạt động

Quy hoạch chi tiết

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị công ty thực hiện gồm hai loại, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Đây chính là cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Quy trình tư vấn Quy hoạch được thể hiện qua nội dung sau:

 • Tiếp sau yêu cầu của Chủ Đầu Tư về quy hoạch chi tiết một Khu dân cư, một Công trình văn hóa, Khu thể thao v.v…, Tư vấn xem xét vị trí, quy mô, diện tích khu vực quy hoạch, phạm vi ranh giới qua bản đồ khu vực và cùng lúc đến khảo sát hiện trạng về giao thông, hạ tầng (điện, nước)
Cùng lúc cần xác định những quy định về quy hoạch như:

 • Xác định phân khu chức năng, quy định về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa và tối thiểu công trình, cốt xây dựng chiều cao, cốt san nền yêu cầu kỹ thuật đối với từng lô đất trong phố của khu vực quy hoạch.
 • Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và yêu cầu kỹ thuật đối với từng tuyến đường.
 • Quy định về phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình hạ tầng kỹ thuật v công trình ngầm (nếu có).
 • Xác định cụ thể về: Hình khối, hình thức kiến trúc của các công trình, quy định màu sắc và các yêu cầu đối với vật liệu xây dựng công trình.
 • Quy định về vật thể kiến trúc, tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố, mặt nước, không gian mở điểm nhấn.
Qua những yêu cầu và quy định cụ thể trên, Tư vấn sẽ thực hiện bằng các bản vẽ cơ bản sau:

 • Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất
 • Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng.
 • Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
 • Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.
 • Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.
 • Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.
 • Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.
 • Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.
 • Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược.

Ngoài ra còn thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.