(028) 3869 1502

Hướng dẫn phân cấp công trình dân dụng theo QCVN 03:2012/BXD

11/12/2013

    Sở Xây dựng đã có công văn trả lời hướng dẫn Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận Tân Phú xác định công trình thuộc dự án đã phê duyệt trước khi QCVN 03:2012/BXD về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị có hiệu lực. Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

  • Đối với dự án đã phê duyệt: trong quá trình thẩm định, cơ quan có thẩm quyền đã xem xét và xác định cấp công trình tại Quyết định phê duyệt dự án. Chủ đầu tư căn cứ những nội dung đã được phê duyệt để tổ chức triển khai các công việc tiếp theo phù hợp quy định.
  • Đối với dự án chưa được phê duyệt: cấp công trình được xác định theo QCVN 03:2012/BXD, trong đó việc xác định cấp công trình hoặc cấp các hạng mục công trình trong dự án đầu tư xây.đựng mới hoặc cải tạo do chủ đầu tư xác định và phải được người quyết định đầu tư phê duyệt (cấp công trình được xác định theo từng loại công trình, căn cứ vào tầm quan trọng, quy mô, yêu cầu kỹ thuật xây dựng, mức độ an toàn cho người và tài sản, độ bền vững, bậc chịu lửa của công trình...).

(Theo văn bản số 3097/SXD-TĐDA v/v hướng dẫn phân cấp công trình dân dụng theo QCVN 03:2012/BXD của Sở Xây Dựng ban hành ngày 08/5/2013)